Metodikk

Undervisningsform og pedagogisk metode

CoachTeam as – House of Leaderships konsulenter har en stor verktøykasse med gode og varierte kommunikasjonsverktøy for selvledelse, teamutvikling og ledelse.

Konsulentene har spennende, variert og bred fagutdanning. I tillegg har samtlige utdanning innenfor NLP (NLP = Nevro Lingvistisk Programmering), Neuro-Semantics og/eller pedagogikk, og har mange års erfaring som ledere og konsulenter.

Som konsulenter har vi opparbeidet oss bred erfaring fra gjennomføring av workshops, kurs- og rådgivningsprosesser både fra privat og offentlig sektor. Vi er bevisst på å tilpasse vår arbeidsform og veiledning til organisasjonen, teamet og enkeltmennesket. CoachTeams filosofi er at vi gjør en forskjell og ønsker å bidra til å skape positive ringvirkninger rundt oss.

  • Vi er opptatt av aktiv deltakelse, dialog og involvering.
  • Vi tror på læring gjennom praktisk trening, øvelser og tilbakemeldinger.
  • Vi stimulerer til refleksjon og selvinnsikt.
  • Vi skaper læringsarenaer der det å utfordres og utvikle seg er lystbetont potensial er enormt.
  • Vi gir av vår energi.
  • Vi deler både av det vi kan teoretisk og av det vi til enhver tid lærer og erfarer gjennom vårt arbeid.

Humanistisk tradisjon

Vår metodikk og vårt menneskesyn har sine røtter i humanistisk psykologi og filosofi. Den humanistiske tradisjonen fastslår at mennesket ikke kan reduseres til sine enkelte bestanddeler. Ethvert menneske er unikt og likeverdig. Alle forholder vi oss til oss selv og hverandre. Vi er på søken etter mening og vekst. Vi gjør oss gode og dårlige erfaringer og vi reagerer fysisk, emosjonelt og kognitivt eller tankemessig på disse. Et smilende ansikt kan gi oss en god følelse. Mennesker som viser frykt eller sinne, kan gjøre oss usikre og få oss til å trekke oss tilbake.

Erfaring (erfaringslæring) og det å gjøre (aksjonslæring) er velkjente kilder til kompetansebygging… De fleste av våre daglige gjøremål har vi lært gjennom å utføre dem. Alle har vi lært å snakke ved å imitere foreldrene våre eller lært å sykle ved å prøve og feile. Vi har forbedret ferdighetene gjennom erfaring. Våre reaksjonsmønstre er konkrete og en direkte reaksjon på situasjonen, og vi har lært dem innenfor kulturelle og sosiale rammer.

 

Haken ved de ulike måtene vi takler en situasjon, en utfordring eller et problem på, er at de ofte er ubevisste. Vi er verken bevisst våre egne handlinger eller konsekvensene av reaksjonsmønstrene våre. Teorier og modeller som forklarer erfaringsbasert læring, kan hjelpe oss å bli mer bevisst på hvordan vi møter verden på. Metodenes overordende hensikt å forbedre og utvikle deltagernes yrkes- eller livsmessige kompetanse. Og for CoachTeam er kompetanse noe langt mer enn teoretisk kunnskap. Kompetanse har vi først når vi kan anvende kunnskapen personlig.

David A. Kolbs kjente modell for erfaringslæring er videreført og videreutviklet i 4mat metodikken vi designer våre workshops, kurs og programmer etter. Kolb og 4mat metodikken framhever erfaringens betydning og overgangen fra erfaring til ny læring og utvikling ved å sitere Konfusius (ca. 450 f.Kr.):

“Jeg hører og glemmer. Jeg ser og husker. Jeg gjør og forstår”.

Innholdsmessig forankrer vi vårt arbeid i NLP og Nevro Semantikk. Denne plattform gir etter vår mening en bred og sunn forståelse av utvikling, vekst og fremgang både på det menneskelige og organisatoriske plan. I tillegg legger vi vekt på å trekke inn annet relevant stoff rundt psykologi, ledelse, kommunikasjon og coaching, tilpasset norske forhold.

Det er ikke nødvendig å ha en dyp forståelse av teoriene og filosofiene bak metodene for å anvende dem i praksis. Likevel kan litt bakgrunnskunnskap kaste lys over CoachTeams praksis og forklare hvorfor og hvordan metodene kan benyttes.

Ved å klikke deg inn på de andre metodikk sidene kan du lese mer om teoriene og vår pedagogiske plattform:

Skroll til toppen