Bakgrunn og historikk

Morten E. Berg, amanuensis på BI, definerer coach på denne måten: Betegnelsen coach er opprinnelig avledet av det ungarske ordet kocsi som betyr en vogn fra Kocs. Kocs er en by som har lange tradisjoner med vognbygging og vognene derfor var kjent som meget gode og solide. Ordets opprinnelse stammer helt tilbake til 1500-tallet og beskrev noe(n) som fraktet verdsatte mennesker fra der de er, til dit de ønsker å komme. En metafor på hva en coach er i dag vil være: “En coach er en person som bidrar til å frakte et eller flere mennesker til et ønsket sted”. I nyere tid betyr coach det samme som en trener, der coachens oppgave er å “frakte”/løfte utøveren til et høyere prestasjonsnivå. Når vi i dag benytter en coach i arbeidslivet eller på den private arena legger vi noe mer i begrepet enn trener. Coaching er i dag blitt et eget fagfelt og har sitt utspring fra filosofien og psykologien. Definisjonen av coaching som fag/begrep varierer og kan favne mange retninger og ha mange innfallsvinkler. 

CoachTeam definerer coaching som en metode/retning til å frigjøre menneskers potensial. Gjennom samtaler og teknikker vil en coach bidra til bevisstgjøring, motivasjon, læring, innsikt og handling på det faglige og personlige plan. Coaching er i første rekke et dynamisk og likeverdig samspill mellom coach og en person i utvikling (coachee). I denne prosessen er det denne personens verdier, mål og interesser som står i fokus. Coachens oppgave er å være en katalysator, en som bidrar til å drive selve prosessen i vedkommendes vekst og utvikling. En coach er derfor ikke en vanlig mentor eller rådgiver. Ut i fra nåtidens definisjoner på coach/coaching, er det naturlig å trekke paralleller til Sokrates, som kan betegnes som en av datidens coacher. Han brukte utstrakte spørreteknikker og påpekte at: ”All erkjennelse som kommer innenfra gir innsikt, og det å kjenne seg selv er det viktigste i livet for å kunne leve på rett vis.
E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen