• Org.
    utvikling

  • Teamutvikling – Medarbeiderutvikling - Lederutvikling - Endringsprosesser

Team og Medarbeiderutvikling

Vi utvikler team og medarbeidere som lærer å hente frem det beste hos seg selv og andre. Våre utviklingsprosesser har fokus på beste praksis og deltakerne lærer seg konkrete og praktiske verktøy for å håndtere seg selv, sin kommunikasjon og evne til samhandling, på en effektiv og smidig måte.

Vi gir prestasjons- og ferdighetstrening stor oppmerksomhet gjennom:

  • Tanketrening – fokuser på riktige saker, løs problemet, tenk i nye baner
  • Kommunikasjonstrening – fremgangsrik kommunikasjon, tydelige svar får du med rette spørsmål
  • Motivasjonstrening – finn din drivkraft, nå ditt ønskede resultat
  • Atferdstrening – fra tanke til handling, vinnende vaner
  • 
Ledertrening – styrk deg selv for å lede andre

Vi samarbeider med andre internasjonalt anerkjente leverandører for å utvikle og gjennomføre solide programmer (4mat.dk og WorldsView Consulting Group).

Lederutvikling

Våre lederutviklingsprogrammer har fokus på hodet, hjertet og hender i de sju dimensjoner av ledelse; visjon, samfunn, justering, teamutvikling, medarbeiderutvikling, energi og selvledelse.

Ledere inspirerer og motiverer andre, skaper muligheter for handling og endring ved å fjerne barrierer og rydde vei intellektuelt, åndelig, følelsesmessig og fysisk.
Ledere utvikler seg gjennom erfaring, men de kan akselerere sin læring gjennom intelligent forberedelse.

Lederskap er et komplekst sett av holdninger, atferd og kompetanse, som alle tar tid å utvikle. Lederskap er mer som håndverk enn et yrke, og krever ferdigheter og atferdsmessige egenskaper som utvikles over tid. 
Lederskap er et valg og utvikling er en livslang reise som utfordrer oss, og krever engasjement for å vokse helhetlig – i hodet (viten), hjerte (være) og hender (gjøre), for å sikre suksess.

Verden blir et stadig mer komplekst sted, og dette gjør at organisasjoner, av alle typer, også blir mer komplekse. Dette får naturligvis følger for deg som er leder. Når organisasjonen du leder er kompleks, er det desto viktigere med effektivt lederskap. Dette handler om klare mål og tydelige verdier, men også om respekt for og ivaretakelse av dine medarbeidere.

I forbindelse med en nedbemanningsprosess innen mediebransjen skulle mange etablerte medarbeidere med lang ansiennitet få tilbud om å slutte.
For mange av disse medarbeiderne var dette et vanskelig tilbud å få, av ulike årsaker. For mange dreide det seg om tapet av opplevelse av egenverdi og frykten for å tre ut i arbeidsmarkedet etter mange år på samme arbeidsplass. Alt lå til rette for at det kunne oppstå vanskelige konflikter.
Vi som ledet prosessen, anbefalte alle som opplevde tilbudet som uønsket, om å gjennomføre noen samtaler med en coach hos CoachTeam.
Tilbake etter samtalene fikk vi stolte medarbeidere som mente at deres kompetanse og erfaring ville bli bedre nyttiggjort andre steder. Fulle av god selvfølelse og pågangsmot, trådte de igjen ut i arbeidsmarkedet i god dialog med tidligere arbeidsgiver.
CoachTeam sitt bidrag var avgjørende for at dette ble en god prosess for alle parter, i tillegg til at deres arbeid bidro til økt selvfølelse og selvtillit hos flere som fortjente dette. Jeg vil anbefale alle bedrifter et tilsvarende samarbeid med CoachTeam i nedbemanningsprosesser, ved oppsigelser og under overtallighetssituasjoner. Det lønner seg for alle parter!

Hanne Marit Normann, Daglig Leder/General Manager

Endringsprosesser

CoachTeam sitt utgangspunkt for å arbeide med endringsprosesser er at mennesker kan endring, helt siden vi ble født har vi vært i endring og  bevegelse. Samtidig vet vi at endringsprosesser på jobb, berører mennesker på mange plan, ikke bare som en rasjonell planprosess. Dersom forutsetning for mestring er tilstede, ser vi at omstilling ikke behøver å gå ut over entusiasme og produksjon i særlig grad. Derfor er vi svært opptatt av å arbeide med mestringsfokus og mestringsstrategier.
Darwin har sagt:
«DET ER IKKE DEN STERKESTE SOM OVERLEVER, MEN DEN MEST TILPASNINGSDYKTIGE».

Uavhengig av bakgrunn, vil enhver bedrift eller organisasjon i løpet av livssyklusen være igjennom en eller annen form for endring.
Strukturendringer kan være nokså omfattende, hyppige og dyptgripende i både offentlig og privat sektor, og spenner fra teknologiomlegging og omorganisering til nedskjæring og nedleggelse.

For mange kan dette representere en trussel mot trygghet, selvrespekt og utfoldelse, fellesskap og økonomisk uavhengighet. Det kan ha konsekvenser for trivsel, yteevne, sikkerhet og helse. For andre representerer endringene nye muligheter, stimulans og vekst.

En av forutsetningene for at en endring skal kunne oppfattes som en mulighet og ikke en trussel, er blant annet at alle får anledning til å forstå hensikten med endringen. Klar tale til alle i bedriften og klar forståelse av diagnosen er en forutsetning for å tåle medisinen. Det er også viktig at det finnes noe positivt og se frem mot, og at de positive mulighetene er realistiske.  Dette gjelder både individuelle forhold og forhold i omgivelsene. Det er viktig at alle berørte er klar over at egne og andres reaksjoner og atferd kan variere betydelig.  Om vi lærer oss å kjenne igjen og tolke de signaler eller tegn som individ, gruppe og organisasjon viser i forbindelse med endringer, er det mulig å håndtere de problemer som eventuelt måtte oppstå, slik at både menneskene og organisasjonen klarer seg bedre.

Som leder eller ansvarlig for en endringsprosess er det viktig at denne ledes med trygg hånd, og begrepet endringsledelse er en samlebetegnelse for ledelse av en rekke ulike typer og grader av endringer i en organisasjon.

Ledelse dreier seg om å skape, koordinere og gi retning til endringer i en organisasjon.  En organisasjon sett fra et systemisk perspektiv, lever sitt eget liv, med kontinuerlig forskyvninger og justeringer, basert på ytre påvirkninger og dens indre dynamikk.  Å lede vil derfor alltid dreie seg om å lete etter veien videre, endre og tegne nye kart, foreta veivalg, samle alle involverte i samme retning, gi kunnskap til nytt terreng, endre adferd og ta lærdom av de nye erfaringene.

 

 

 

 

Klar for en positiv endring?

KONTAKT OSS!

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.