Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling – Teamutvikling – Medarbeiderutvikling – Lederutvikling – Endringsprosesser

Organisasjonsutvikling gjennom Team og Medarbeiderutvikling

CoachTeam bistår med leder- og organisasjonsutvikling, team- og
medarbeiderutvikling eller endringsprosesser.

Vi utvikler team og medarbeidere som lærer å hente frem det beste hos seg selv og andre. Våre utviklingsprosesser har fokus på beste praksis og deltakerne lærer seg konkrete og praktiske verktøy for å håndtere seg selv, sin kommunikasjon og evne til samhandling, på en effektiv og smidig måte. All utvikling, også organisasjonsutvikling skjer først når teori og planer omsettes i praksis.

Vi gir prestasjons- og ferdighetstrening stor oppmerksomhet gjennom:

  • Tanketrening – fokuser på riktige saker, løs problemet, tenk i nye baner
  • Kommunikasjonstrening – fremgangsrik kommunikasjon, tydelige svar får du med rette spørsmål
  • Motivasjonstrening – finn din drivkraft, nå ditt ønskede resultat
  • Atferdstrening – fra tanke til handling, vinnende vaner Ledertrening – styrk deg selv for å lede andre

Organisasjonsutvikling gjennom Lederutvikling

Våre lederutviklingsprogrammer har fokus på hodet, hjertet og hender i de sju dimensjoner av ledelse; visjon, samfunn, justering, teamutvikling, medarbeiderutvikling, energi og selvledelse.

Ledere inspirerer og motiverer andre, skaper muligheter for handling og endring ved å fjerne barrierer og rydde vei intellektuelt, atferdsmessig, følelsesmessig og fysisk. Ledere utvikler seg gjennom erfaring og kunnskap, og de kan akselerere sin læring gjennom å samordne dette til beste praksis. 

Lederskap er et komplekst sett av holdninger, atferd og kompetanse, som alle tar tid å utvikle. Lederskap er mer som håndverk enn et yrke, og krever ferdigheter og atferdsmessige egenskaper som utvikles over tid.

Verden blir et stadig mer komplekst sted, og dette gjør at organisasjoner, av alle typer, også blir mer komplekse. Dette får naturligvis følger for deg som er leder. Når organisasjonen du leder er kompleks, er det desto viktigere med effektivt lederskap. Dette handler om klare mål og tydelige verdier, men også om respekt for og ivaretakelse av dine medarbeidere.
Godt lederskap er avgjørende for en positiv organisasjonsutvikling. 

Lederskolen

Lederskolen er et moderne nettbasert opplæringsprogram for utvikling av nye og erfarne ledere i alle type organisasjoner. Lederskolen kan tilpasses din virksomhet, og leveres som ren e-læring eller som en miks av e-læring og samlinger.

Vi har brukt vår erfaring og kompetanse samt anerkjente teorier, forskning og beste praksis i arbeide med å utvikle Lederskolen til et moderne og nettbasert opplæringsprogram

Teamutvikling

Organisasjonsutvikling gjennom Endringsprosesser

CoachTeam sitt utgangspunkt for å arbeide med endringsprosesser er at mennesker kan endring, helt siden vi ble født har vi vært i endring og bevegelse. Samtidig vet vi at endringsprosesser på jobb, berører mennesker på mange plan, ikke bare som en rasjonell planprosess. Dersom forutsetning for mestring er tilstede, ser vi at omstilling ikke behøver å gå ut over entusiasme og produksjon i særlig grad. Derfor er vi svært opptatt av å arbeide med mestringsfokus og mestringsstrategier.

Darwin har sagt: 

Det er ikke den sterkeste som overlever, men den mest tilpasningsdyktige.

Uavhengig av bakgrunn, vil enhver bedrift eller organisasjon i løpet av livssyklusen være igjennom en eller annen form for endring. Endringsprosesser og organisasjonsutvikling er naturlig og nødvendig.
Noen ganger skjer det små justeringer, andre ganger vet vi at strukturendringer kan være nokså omfattende og dyptgripende i både offentlig og privat sektor. De kan spenne fra teknologiomlegging og omorganisering til nedskjæring og nedleggelse.

For mange kan dette representere en trussel mot trygghet, selvrespekt og utfoldelse, fellesskap og økonomisk uavhengighet. Det kan ha konsekvenser for trivsel, yteevne, sikkerhet og helse. For andre representerer endringene nye muligheter, stimulans og vekst. 

Endring som trussel eller mulighet

En av forutsetningene for at en endring skal kunne oppfattes som en mulighet og ikke en trussel, er blant annet at alle får anledning til å forstå hensikten med endringen. 

Klar tale til alle i bedriften og klar forståelse av diagnosen er en forutsetning for å tåle medisinen. Det er også viktig at det finnes noe positivt og se frem mot, og at de positive mulighetene er realistiske.

 Dette gjelder både individuelle forhold og forhold i omgivelsene. Det er viktig at alle berørte er klar over at egne og andres reaksjoner og atferd kan variere betydelig. Om vi lærer oss å kjenne igjen og tolke de signaler eller tegn som individ, gruppe og organisasjon viser i forbindelse med endringer, er det mulig å håndtere de problemer som eventuelt måtte oppstå, slik at både menneskene og organisasjonen klarer seg bedre.

Som leder eller ansvarlig for en endringsprosess er det viktig at denne ledes med trygg hånd, og begrepet endringsledelse er en samlebetegnelse for ledelse av en rekke ulike typer og grader av endringer i en organisasjon.

Ledelse dreier seg om å skape, koordinere og gi retning til endringer i en organisasjon. En organisasjon sett fra et systemisk perspektiv, lever sitt eget liv, med kontinuerlig forskyvninger og justeringer, basert på ytre påvirkninger og dens indre dynamikk. Å lede vil derfor alltid dreie seg om å lete etter veien videre, endre og tegne nye kart, foreta veivalg, samle alle involverte i samme retning, gi kunnskap til nytt terreng, endre adferd og ta lærdom av de nye erfaringene.

Som leder har du ansvar for skape resultater og ta vare på dine folk. Dette gjør du ved kontinuerlig å ha fokus på beste praksis og en sunn organisasjonsutvikling.

I forbindelse med en nedbemanningsprosess innen mediebransjen skulle mange etablerte medarbeidere med lang ansiennitet få tilbud om å slutte.

For mange av disse medarbeiderne var dette et vanskelig tilbud å få, av ulike årsaker. For mange dreide det seg om tapet av opplevelse av egenverdi og frykten for å tre ut i arbeidsmarkedet etter mange år på samme arbeidsplass. Alt lå til rette for at det kunne oppstå vanskelige konflikter.

Vi som ledet prosessen, anbefalte alle som opplevde tilbudet som uønsket, om å gjennomføre noen samtaler med en coach hos CoachTeam.

Tilbake etter samtalene fikk vi stolte medarbeidere som mente at deres kompetanse og erfaring ville bli bedre nyttiggjort andre steder. Fulle av god selvfølelse og pågangsmot, trådte de igjen ut i arbeidsmarkedet i god dialog med tidligere arbeidsgiver.

CoachTeam sitt bidrag var avgjørende for at dette ble en god prosess for alle parter, i tillegg til at deres arbeid bidro til økt selvfølelse og selvtillit hos flere som fortjente dette. Jeg vil anbefale alle bedrifter et tilsvarende samarbeid med CoachTeam i nedbemanningsprosesser, ved oppsigelser og under overtallighetssituasjoner.

Hanne Marit Normann, Daglig Leder/General Manager

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen