Etiske retningslinjer


CoachTeam følger DNCF’s
Etiske krav og retningslinjer for skoler, tilbydere og utøvere av coaching tjenester

Etiske krav og retningslinjer skal sikre forsvarlig opplæring i coaching og utøvelse av coaching tjenester, beskytte kunde/coachee og gi trygghet med hensyn til kvalitetssikring av tjenesten og coachutdannelsen.

Generelt om profesjonell opptreden/adferd

1. Jeg handler med integritet og opptrer på en måte som gagner coaching som profesjon. Jeg anerkjenner og respekterer kundens/coachees integritet og verdighet.

Profesjonell atferd overfor kunder/coacheer

2. Jeg gir relevant og korrekt informasjon til mine kunder. Jeg er ærlig i forhold til mine kvalifikasjoner, min ekspertise og min erfaring som coach.

3. Jeg respekterer kontrakter med mine kunder/coacheer.

4. Jeg misbruker ikke min stilling som coach. Jeg sørger for at coachingen ikke forveksles med vennskap eller personlige og fysiske relasjoner. Jeg involverer meg ikke seksuelt med noen av mine klienter, eller utnytter disse økonomisk eller emosjonelt.

5. Jeg opptrer med respekt, empati og sensitivitet overfor kunde/coachee.

6. Jeg respekterer kundens/coachees rett til å avslutte coaching-relasjonen på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen. Jeg er åpen for signaler om at coachee ikke lenger har utbytte av coaching-relasjonen.

7. Jeg oppfordrer coachee til å oppsøke andre profesjonelle fagpersoner om situasjonen tilsier dette.

8. Jeg sørger for min egen personlige utvikling. Jeg søker et utviklende fagmiljø og mottar veiledning.

9. Jeg informerer relevante myndigheter dersom coachee gir uttrykk for at han/hun vil skade seg selv eller andre, eller bryter norsk lov.


Konfidensialitet (taushetsplikt)

10. Jeg avtaler alle forhold vedrørende taushetsplikt på forhånd.

11. Jeg innhenter tillatelse fra kunden/coacheen før jeg bruker ham/henne som referanse.

12. Jeg oppbevarer sensitivt materiale i henhold til norsk lov.

Interessekonflikter

13. Jeg drøfter eventuelle interessekonflikter med kunde/coachee med sikte på en best mulig løsning.

14. Jeg informerer mine kunder/coacheer om enhver form for kompensasjon fra tredjepart som jeg ville kunne få for henvisning av denne kunden/coacheen.

15. Jeg bytter kun coaching-tjenester mot andre tjenester dersom dette ikke går ut over coaching-relasjonen eller er i strid med norsk lovverk.

16. Jeg informerer mine kunder/coacheer om klageretten og hvem en eventuell klage skal rettes til.

Om skriftlig materiale og opphavsrett

17. Jeg foretar og refererer forskning/studier i tråd med vitenskapelige standarder. All forskning foretas i samsvar med norske lover og regler på området, herunder godkjenning og samtykke fra involverte parter.

18. Jeg respekterer opphavsretten til skriftelig materiell og bilder, herunder foretar kildehenvisning (jf åndsverksloven og copyright). Jeg fremstiller ikke andres materiell som mitt eget (materiell til forskere, utviklere, skoler og kursledere, etc). Dersom jeg bearbeider andres kurs/undervisnings/opplæringsmateriell, innhenter jeg samtykke fra kursstedet som jeg har skaffet materialet fra.

19. Dersom jeg bruker eller ønsker å benytte andres materiell i mitt kursmateriell, gjør jeg det mot lisens- eller gjengivelsesavtale.


 

image003

Skroll til toppen