Bokrapport: The Quantum Leap Coach System

The Quantum Leap Coach system
Forfatter: Femke Mortimore
Forfatterens hjemmeside: www.thecoachmentor.org
Antall sider: 277
Utgitt i desember 2017.
Boken er skrevet på engelsk.
Bokrapporten er skrevet av: Eveline Borchgrevink, helsesøster og coach under sertifisering gjennom Den Norske CoachForening, utdanningen gjennomført hos CoachTeam

Et must av en bok for enhver coach

Boken ”The Quantum Leap Coach system- A Streamlined Approach To Extraordinary Results. In Coaching” er en bok for enhver coach som strever med å bli selvsikker I coachingrollen og som kanskje utsetter og strever med å komme ut av den evigvarende ”buddy coachingen”. Forfatteren har utviklet et system som hjelper coachen til å nå et høyt nivå raskere.  Ved bruk av veldokumenterte metoder som beskrives kan coachen hjelpe klienten til varig endring raskere.

Systemet gjør hele coachingprosessen mer oversiktlig og forutsigbar. ”The Quantum Leap System” er en modell, det er en forenklet versjon av virkeligheten. Det er viktig, sier forfatteren, at coachen ikke skal tvinge klienten til å passe inn dette systemet, men systemet(malen)kan brukes som en guide.

”The Quantum Leap System” bygger på NLP, Neuro-semantikk og Meta-coaching. Systemet er målrettet og systematisk og går ut på å finne ut hva klienten tenker om en situasjon, hva han tenker om sin reaksjon i en spesifikk situasjon og hvilke overbevisninger, verdier og holdninger som ligger bak. Hvilken mening legger vi i det vi opplever, tenker og føler. Deretter følger også hvordan skape hensiktsmessige overbevisninger, verdier, holdninger, tanker og adferd i denne situasjonen. Vi går bakenfor adferd, vi går til de tankene som styrer oss, som ofte er ubevisste, slik kan vi skape endring som varer.

Forfatteren Femke Mortimore har 15 års erfaring med NLP, Neuro-Semantics og profesjonell coaching bak seg. Hun har laget denne boken og systemet som rett og slett setter coachingprosessen i et system, fra A til Å. Gjennom årevis med erfaring og utdannelse innen coaching har hun laget et system som coacher over hele verden drar nytte av. Hun har også online treninger og mentorgrupper og har individuelle coachingtimer.

Systemisk coaching på sitt beste

CoachTeam har med seg Femke Mortimore som lærer på Quantum Leap delen av utdannelsen på Nivå 3. Jeg fikk i fem dager oppleve henne i rollen som underviser og leder på Bootcampen CoachTeam arrangerer.

Jeg opplevde henne som tilstedeværende, varm, ivaretagende, strukturert og som en fantastisk pedagog. Disse fem dagene var proppfulle av læring, utfordringer og vekst. Jeg er overbevisst om at disse dagene er de viktigste i min utdannelse. I løpet av disse dagene var det som om all tidligere læring falt på plass. Det ga mening for meg.  Jeg ble også coachet av henne som ”demo” foran de andre studentene, da fikk jeg virkelig føle på kroppen hvordan hun raskt kom til essensen av problematikken eller hvor ”The changepower ” var. På campen var det praktiske øvelser og teori og rikelig med feedback på coachingen som virkelig gjør at nivået på coachingen blir løftet betraktelig på kort tid.

Forfatteren har integrert de beste metodene innen coaching til denne modellen. Hun har laget en modell som kan følges fra første samtale til å lage et helt coaching program for en klient.

Boken er delt inn i 6 deler.

  1. Introduction To Coaching
  2. You and Your Client.
  3. The Quantum Leap System
  4. The Quantum Leap At Work
  5. The Coaching Skills
  6. Supporting Models And Patterns 

Del 1 ”Indroduction To Coaching”:

Boken starter med en beskrivelse av hva coaching er.

Coachingprosessen blir nøye beskrevet. Viktigheten av at endring må skje både i hodet og i kroppen understrekes, og også hvordan våre tanker og følelser om tankene og følelsene våre kan skape problemer for oss, og også noe om hvordan hjernen kan danne nye forbindelser med ny erfaring, som coaching kan gjøre.

Del 2 ”You and Your Client”:

I denne delen tar forfatteren opp hvilke egenskaper som er viktige hos en coach; å ha empati, være nysgjerrig på den andre, være tilstede og konfrontere og sette grenser.

Her setter forfatteren også lys på viktigheten av selvfølelse hos coachen. Uten en god og trygg selvfølelse vil coachen kunne bli forstyrret av tanker som handler om coachen selv og det han eller hun gjør bra eller ikke gjør bra i coaching prosessen, noe som vil kunne ta fokus vekk fra klienten.

Det blir redegjort for forskjellen på selvfølelse og selvtillit.

Det å starte med et blankt ark og unngå å dømme og være forutinntatt, er temaer som blir belyst, og hvor forfatterne gir råd og veiledning på hvordan få det til.

Det er viktig å ikke trekke forhastete konklusjoner og forutsi coachee sine overbevisninger og behov, og heller være genuint interessert i hvordan coachee lager sin verden og gir den mening.

Viktigheten av følelser, og hva de er og hvorfor vi har dem, og hva som skjer når vi undertrykker, forklarer forfatteren på en lettvint måte.

Det å kunne strekke sine egne metaprogrammer, jobbe med egne forvrengninger slik at jeg som coach kan gjøre en bedre jobb og ha det bedre i den prosessen, blir belyst.

Å bygge et tillitsfullt forhold handler om hvordan du som coach klarer å ta kontroll over din tilstand og ha det klart for deg hva du som coach har ansvar for og hva du ikke har ansvar for. 

Del 3 ”The Quantum Leap System”

The Quantum Leap System er videre delt inn i fem faser. Disse er forklart i egne avsnitt/kapitler. På slutten av hvert avsnitt er det et kort sammendrag eller fokusområder.

Det er gjenkjennelig for de fleste som driver med coaching at klienter kan ønske å dele så mange historier at det hele kan bli overveldende. Kaoset klienten kan kjenne på i sitt eget hode kommer ut, og kan skape et like herlig kaos og frustrasjon hos coachen. Coachen kan da lete etter neste gode spørsmål og gå glipp av viktig informasjon. ”The Quantum Leap System”  er et system som gjør at du som coach får strukturert all informasjonen du får slik at du kan bruke den effektivt.  Slik blir du den gode fasilitatoren du ønsker å være for klienten din.

Ved å strukturere informasjonen vil du se hvilken informasjon du har, se sammenhenger, legge merke til hvilken informasjon du mangler. Så vil du vite hva du bør spørre om neste gang, holde styr på samtalen og bruke informasjonen i endringsprosessen. Hvordan denne struktureringen gjøres forklarer forfatteren tydelig, og hun gir samtidig eksempler på spørsmål som kan stilles for å få tak i spesifikk og nødvendig informasjonen.

Forfatteren gir en steg- for- steg oversikt over hvordan kategorisere, visualisere og gå inn og ut av endringsprosessen til din klient.

Fase 1 av  “The Quantum Leap System” er ”Building the story”.

I denne fasen kartlegges både nåværende tilstand og ønsket tilstand. Informasjon samles og organiseres.

Det å få oversikt over hvilken situasjon som klienten opplever utfordrende, og viktigheten av å holde seg til en spesiell situasjon, hva er trigger, hvilke overbevisninger har klienten, hva tenker og føler klienten om triggeren som gjør at tilstanden er som den er. Hvilken tilstand har klienten, hva ser, hører og føler hun i denne tilstanden, hva gjør klienten som hun ønsker å endre på. Disse elementene kartlegges for nåværende tilstand og ønsket tilstand. I boken gis det eksempler på ulike typer spørsmål som kan stilles for å få tak i ny informasjon og hun gir eksempler på historier.

Det vil i denne kartleggingsprosessen komme tydelig frem hva må endres for at klienten skal nå sine mål.

Det fører oss over i fase 2;  ”Detections and Analysis”.

Boken gir eksempler på gode spørsmål og de vanligste grunnene til at endring for klienten er utfordrende. Forfatteren gir 7 eksempler på ting vi oftest må endre på:

1.Begrensende følelser

2.Begrensende bruk av semantisk rom

3.Problematisk hendelse

4.Problematisk forhold til ulike konsept

  1. Problematiske forhold til ulike følelser
  2. Forvrengninger

7.Begrensende metaprogram.

Ved å stille ulike spørsmål vil det kunne bli tydelig for både klient og coachee hva det vil være riktigst og viktigst å jobbe med først, og altså vil gi den største gevinsten, det som kan gjøre de neste endringsprosessene enklere og gå raskere. Hvor er ”the change power”?

Fase 3; The How,”  beskriver hvordan vi kan gå fra nå tilstand til ønsket tilstand, hva vil utgjøre den største forskjellen, slik at endrer vi det, vil de neste endringsprosessene bli enklere og gå raskere. Så i denne fasen prioriteres hva som skal gjøres og i hvilken rekkefølge. Bakerst i boken finnes det eksempler på øvelser/mønstre som kan brukes til de ulike utfordringene som ble identifisert i forrige fase (Detection and Analysis). Eller du kan bruke øvelser du kan fra før av. Her er det eksempler på gode spørsmål og eksempler fra forfatterens egne erfaringer, hvordan hun løste disse for sine klienter, noe som gir gode knagger å henge ny kunnskap på. Her understreker forfatteren også viktigheten av å undersøke om klienten kan gjøre noe av dette på egenhånd, og hva klienten trenger hjelp fra coachen til.

I denne fasen kan du lage et coaching program.

Fase 4: ”Setting The Outcome”, denne fasen handler om å finne nok til-motivasjon og fra-motivasjon slik at det er nok energi til å virkelig få til endring som varer! Forfatteren gir mange eksempler på spørsmål som kan stilles for å få god nok til og fra motivasjon.

Fase 5: Getting the outcome, det er i denne fasen det virkelige endringsarbeidet skjer, spørsmål som kan stilles er igjen eksemplifisert. Forfatteren gir eksempler på øvelser som kan brukes på ulike typer utfordringer som du identifiserte i fase 3 ”The How”.

Forfatteren beskriver også hvordan en kan følge opp fra en coaching time til den neste for å kunne se hva som fungerte og hva som eventuelt ikke fungerte, og hvordan jobbe videre da.

Del 4 ”The Quantum Leap At Work

Beskriver hvordan forberede et coaching program, med to eksempler fra coachinger forfatteren har hatt, hvilke spørsmål hun stilte sine klienter og hva de jobbet med underveis i prosessen. Hun beskriver også hvilke utfordringer hun møtte og hvordan hun løste disse.

Del 5 ”The Coaching Skills

Spørsmålstilling, lytting, påvirke tilstand og hjelpe klienten til å bli klar over hvordan han eller hun lager utfordringer eller hvorfor hun har utfordringer, blir i denne delen gjort rede for, igjen med eksempler på spørsmål som kan stilles og hvorfor det er viktig å stille ulike typer spørsmål i de ulike fasene av ”The Quantum Leap System”.

Del 6 ”Supporting Models And Patterns”

I denne delen omtales metamodellen og ulike forvrengninger coachen kan fange opp, og igjen gis gode eksempler på hvordan gjøre klienten klar over disse. Noen metaprogrammer blir omtalt.

På slutten av del 6 er det eksempler på Meta stating-øvelser. 

Min Vurdering av boken:

Forfatteren har etter mitt syn laget et system som gjør coachingprosessen oversiktlig og strukturert. Hun har for meg gjort coaching mer håndterbart enn før jeg begynte å bruke boken.

Hele boken er gjennomsyret av en respekt for mennesket, både for coach og coachee. Her beskrives ingen ”quick fix løsninger”, men hvordan systematisk arbeid på et dypere plan kan føre til ønskede resultater raskere, og bidra til at endringen vedvarer.

Forfatteren beskriver sine egne coaching erfaringer, både de som gikk bra og de som ikke gikk som ønsket.  Dette gjør at jeg føler meg trygg og kjenner igjen ulike situasjoner og følelser. Dette gir det meg tillit til henne.

Forfatteren kommer med gode råd, veiledning og eksempler på hvordan utfordringer kan løses.

Denne boken har jeg lest fra perm til perm flere ganger og hver gang dukker det opp nye spennende og lærerike betraktninger som jeg tar med meg i nye coachingtimer. Det er som et puslespill, hver gang jeg leser den settes brikkene på plass litt lettere og raskere enn forrige gang.

Jeg får ”Aha”-øyeblikk hver gang jeg leser i boken og hver gang jeg forsøker ut de gode spørsmålene eller øvelsene som coach.

Jeg bruker også boken som en oppslagsbok som kan gi meg svar når jeg står fast i ulike coachingsituasjoner.  Jeg liker spesielt godt forfatterens grundighet med tanke på å gå i dybden på hvorfor utfordringene er der, fokus på tanker og følelser. Eksempler på måter å stille spørsmål på og hvordan coachen kan styre samtalen ved hjelp av ulike typer spørsmål, hjelper meg å komme til kjernen av problemet raskere, og også til hva som vil føre til ønsket endring raskere.

Boken kan anbefales til alle som ønsker å få strukturert coachingsamtalene sine, få oversikt over hvor i endringsprosessen klienten er, og få bedre kunnskap og erfaring med tanke på hvilke spørsmål som bør stilles og når de bør stilles.

Boken har gitt meg trygghet i at jeg kan håndtere mye informasjon, og også hvordan jeg kan unngå å få unyttig informasjon. Den har en praktisk tilnærming, og etter den har jeg laget flere coachingforløp som har blitt gjennomført på en effektiv og strukturert måte, selv om jeg ikke har lang erfaring som coach.

Skroll til toppen