Bokrapport: Bevissthet. Forstå hjernen og få et bedre liv

Forfatter: Bjørn Grinde
Boktittel: Bevissthet, Forstå hjernen og få et bedre liv
Spartacus Forlag AS, Utgivelsesår 2014, Antall sider: 200
Skrevet av Ingun Stræde, deltaker på CoachTeam sin leder- og coachutdanning og coach under sertifisering gjennom Den Norske CoachForening

Om forfatteren:

Bjørn Grinde (født 3. juli 1952) er en norsk biolog og forfatter. Han jobber som seniorforsker ved Divisjon for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, og har tidligere hatt stillinger som forsker og professor ved ledende universiteter i Norge, USA og Japan.

Grinde er utdannet ved Universitetet i Oslo som dr. scient.[1] og dr.philos i biologi samt studier i antropologi, psykologi og pedagogikk. Ved siden av over 150 vitenskapelige publikasjoner, har han skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler og bøker samt produsert filmer. Dessuten brukes han mye som foredragsholder og bidragsyter for radio og TV. En vedvarende interesse for Bjørn Grinde har vært å forstå hvordan evolusjonsprosessen har formet menneskets hjerne. (Wikipedia)

Om boken:

Har du som jeg vært på jakt etter livslykke? Har du fundert på hva som egentlig gjør deg lykkelig? Og hvilken innflytelse har vi mennesker på vår egen lykke? I samme åndedrag, spør jeg også om du noen ganger har tenkt på hva bevissthet er? Og vet du om den er viktig for hvordan du opplever livet?

Boken «Bevissthet, forstå hjernen» tar for seg denne tematikken. Grinde forklarer i denne boken hvordan vi mennesker potensielt kan bli lykkeligere som menneske. Denne boken handler om bevisstheten vår. Bjørn Grinde forklarer hvordan evolusjonen har formet hjernen og hvordan nervecellene skaper opplevelser. Med kunnskap om hva bevissthet er, står du bedre rustet til å påvirke hva den serverer deg. Grinde forklarer hvordan du kan trene hjernen og styrke de nervebanene som gir positive følelser, samt svekke negative tankemønstre. Ved å forstå hvordan hjernen fungerer kan du dermed gjøre livet bedre.

Boken er delt inn i 10 kapitler

  • Kapittel 1 gir en innføring i hva bevissthet egentlig dreier seg om
  • Kapittel 2 beskriver hjernens anatomi og nervecellens virkemåte. Kapitlet gir en innføring for de som trenger å bli bedre kjent i eget hode.
  • Kapittel 3 beskriver evolusjonshistorien, nærmere bestemt nervesystemets historie
  • Kapittel 4 gir en mulig forklaring på hvorfor evolusjonen ende opp med en menneskehjerne
  • Kapittel 5 beskriver hvordan menneskehjernen genererer bevissthet
  • Kapittel 6 omhandler hvilke opplevelser hjernen byr på. Bevissthet er ikke én klart definert tilstand, men et eventyr som antar mange former.
  • Kapittel 7 tilegnes forståelse av hva livskvalitet dreier seg om.
  • Kapittel 8 tar for seg hvordan vi bør leve for å få det godt
  • Kapittel 9 beskriver muligheter for å trene opp hjernen, slik at den tilbyr de opplevelser du ønsker deg.
  • Kapittel 10 samler trådene, og ser på hva vi kan forvente av kommende generasjoner

Første del av boken bruker Grinde til å belyse både evolusjonsprosessen som ligger bak bevissthet, og hva vitenskapen har funnet ut om hvordan hjernen fungerer. Han gir en innføring i hva bevissthet egentlig dreier seg om, og beskriver hjernens anatomi og nervecellenes virkemåte. Det gis en innføring for de som trenger å bli bedre kjent «i eget hode», samt at han beskriver hva som skiller hjernen fra en datamaskin. Grinde forklarer også hvordan evolusjonen har formet hjernen og hvordan nervecellene skaper opplevelser.

Videre går Grinde løs på evolusjonshistorien – nærmere bestemt nervesystemets historie. Det hele startet for rundt 600 millioner år siden, og har ført til noen fantastiske innovasjoner i hjernen. Evnen til å erfare verden oppstod trolig bare èn gang, men denne hendelsen ga støtet til en utvikling i retning av mennesker.  Etter å ha gitt en mulig forklaring på hvorfor evolusjon endte opp med en menneskehjerne, beskriver han hvordan denne genererer bevissthet. Han beskriver hvilke deler av hjernen som er involvert i nevrobiologien, og hva disse bedriver.

Kunnskap om hva bevissthet er, gir innsikt i hvordan gode følelser, eller lykke, oppstår. Hjernen utvikler seg som følge av ytre stimulering, men det er også mulig å trene hjernen og dermed styrke de nervebanene som gir positive følelser samt svekke negative tankemønstre. Ved å forstå hvordan hjernen fungerer kan du gjøre livet bedre.

Grinde forklarer oss hvordan man potensielt kan bli et lykkeligere menneske. Han utdyper hvordan adferdsmønstrene er nedfelt i genene, modifisert gjennom erfaringer og styrt av følelser og bevissthet, som avhenger av både arv og miljø. Dessuten ligger det et snev av tilfeldigheter i hva hjernen kan finne på ytterligere, og Grinde forklarer dette ved å redegjøre for hvordan hjernen forholder seg til nerveceller (nevrobiologi) og til ulike bevissthetstilstander som avhenger av hvor du er i livsløpet.

Deler som fenget meg

Generelt

Grinde forklarer på en god og forståelig måte, ved hjelp av illustrerende fortellinger om konkrete skapninger. Vi får historier om blant annet blekksprut, bier, bananfluelarver og sjimpanser. Han har lagt inn korte, enkeltstående seksjoner i kapitlene, med enten historier om virkelige mennesker, eller resultater fra forskning, som gjorde at jeg av og til tenkte mens jeg leste boken: «Er det mulig?». Som for eksempel om en gutt som lever uten lillehjernen. Han har temmelig dårlig balanse, men det er fullt mulig.

Begrepet moduler

Jeg liker begrepet moduler. Begrepet blir brukt i boken om funksjoner som evolusjonsprosessen har lagt inn i hjernen. Det ble enklere å forstå hvordan hjernen håndterer informasjon og sinnstilstander. Modulene utgjør ikke nødvendigvis et avgrenset område, men benytter gjerne spredde nervebaner som overlapper med andre moduler. Hjernen utviklet tre sentrale moduler, søke- like- og straffmodulen. De to første skaper velbehag, og deres funksjon er der å styre individet mot noe. Den tredje gir smerte med tanke på å styre unna.

Heller ikke modulene er uforanderlige over tid, de blir formet av erfaring. Grinde dykker inn i evolusjonsprosessen igjen, og beskriver hvordan den, trolig for rundt 300 millioner år siden, la inn en helt ny type moduler hos forfedrene våre, nemlig følelser. Følelsene dukket opp fordi de ga dyrene en bedre mulighet til å vurdere forskjellige adferdsalternativer.

Hva gjelder livslykke, så er problemene med hjernen først og fremst knyttet til at straffmodulene blir overaktive. Disse blir aktivert av et vidt spekter av forhold, og det er tre bredt definerte undermoduler som står for hovedtyngden av psykiske plager; frykt, nedtrykthet og smerte.  Så for å unngå at disse tre kommer skjevt ut, ser Grinde på hvordan hjernes moduler utvikler seg som følge av bruk.

Om bevissthet

Bevisstheten kan forsås som app-er som skrus av og på i en hjerne, som holder på til alle døgnets tider. I de siste kapitlene nyttegjør han kunnskapen vi har om bevissthet til praktiske rettesnorer for å skape et godt liv. Han beskriver hvilke muligheter vi har til å påvirke og utvikle hjernen i ønsket retning. Vi får også servert noen konkrete, mentale øvelser for å trene av-knappen for den dårlige følelsene, og på-knappen for de gode. Dette er ingen mirakelkur, men likt som fysisk trening; det krever innsats for å få resultater.

Hvorfor er boken nyttig for meg som coach?

Som coach er jeg opptatt av å hjelpe mennesker, og forstå hva som foregår i den enkeltes sinn. I NLP er et av fokusområdene om en person som en hovedpreferanse er til- eller fra motivert. Boken gir en vitenskapelig forklaring for hva som ligger bak disse handlingene. Adferd dreier seg grovt sett om to muligheter; å bevege seg mot noe som er gunstig (eks føde), eller vekk fra det som er farlig, eller ugunstig (som eks rovdyr). Denne adferden; enten-eller, gjenspeiler seg også i følelsene. De er enten gode eller vonde, belønning eller straff. Følelsene er det som påvirker adferd, og adferden vår dreier seg om enten å gå mot noe som er bra for oss, eller vekk fra det som ikke er bra for oss. Disse adferdsmønstrene er nedfelt i genene, modifisert gjennom erfaringer og styrt av følelser og bevissthet, som avhenger av både arv og miljø.

Jeg finner det også interessant å forstå bakgrunnen for menneskers frykt og angstrelaterende problemer, uansett omfanget av denne angsten. Grinde viser til studier, både på mennesker og dyr, og skildrer ved god eksempelbruk hvordan for eksempel fryktmodulen blir stimulert til å vokse, dermed blir den lettere aktivert, og ved stadig å være aktiv får den større innflytelse på sinnet.

Som coach er en av oppgavene mine å få coachee til å endre tankemønster. Kapittel 9 i boken omhandler mental trening. Alle har en mulighet til å trene hjernen, men utfordringen ligger i å finne fram til et egnet opplegg. De funksjonene som er formålstjenlig å trene, er humørmodulene – som har sitt hovedsete i det ubevisste sinn. Det er dog mer enn forskjellige moduler som har innvirkning på oss, og kapitlet tar for seg beskrivelse av hvordan blant annet nerveceller, nervebaner, synapser, sympatisk og parasympatisk nervesystem fungerer i forhold til hva som gjør at mental trening vil fungere/ikke fungere.

Psykologene kaller det fagfeltet som forsøker å forstå lykke for positiv psykologi. De rådene som kommer derfra, er gjerne rettet mot å stimulere belønningsmodulen. Teoretisk sett holder det å aktivere denne modulen, ettersom det er summen av belønning og straff som teller, men denne muligheten har sine begrensinger. Det er vanskelig å få til noen effektiv aktivering av gode følelser så lenge straffmodulen surrer i bakgrunnen.

Han tar så for seg hvordan vi kan trene opp på-knappen for gode følelser, og av-knappen for de vonde. Han beskriver biofeedback-virkemidler, som ord, indre bilder og selvmanipulering. Han beriker teksten ved å henvise til eksperimenter som gjør innholdet enkelt å forstå. Disse virkemidlene hjelper for en del av befolkningen, men for mange mennesker fungerer dessverre slike øvelser dårlig. Om de negative modulene knyttet til angst, depresjon og smerte går på høygir, synes det vanskelig å få trent positive tanker. Vi trenger øvelser som slår av disse negative tankene. De aktuelle bryterne er dessverre spesielt vanskelig å nå fram til, siden de negative følelsene er knyttet til forsvar mot farer, og det er langt viktigere for overlevelse enn å utnytte muligheter.

Kunnskap om straffmoduler er for meg spesifikt interessant, da jeg i min måte å coache på ønsker å gjøre coachee bevisst på om de har tillatelse til å kjenne på diverse følelser, som eksempelvis frykt, sorg, få lov til å slappe av, fortjene, osv. Jeg har i flere tilfeller sett at det som stopper mennesker er en underliggende og ubevisst frykt, og ved å få bevissthet rundt denne, og tillatelse av seg selv til å jobbe med den, tar dette som oftest coachee et godt steg videre.

Og det er jo det det hele dreier seg om…. Bevissthet…….forstår vi hva som foregår i hjernen, og jobber med det, får vi et bedre liv. Og som alt annet, det krever hard jobbing.

Anbefaling

For deg som ønsker å fordype deg i evolusjonens historie, samtidig som du får forskningsbasert forklaring på handlingsmønstre vi finner hos de flest mennesker i mer eller mindre grad, er dette en interessant bok. Grinde skriver svært pedagogisk, og boken vil gi deg en bredere, kunnskapsbasert plattform å tenke bevissthet fra. Løp og kjøp….. eller løp og lån….

Skroll til toppen